Báo cáo kim ngạch XNK Tháng 6 – 6 tháng năm 2013

Báo cáo kim ngạch XNK Tháng 6 – 6 tháng năm 2013

Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam trân trọng thông báo kết quả thực hiện kim ngạch xuất-nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2013 như sau:

* Kim ngạch XNK thực hiện Tháng 6 – 6 tháng năm 2013

 

Chỉ tiêu Đơn vị tính Thực hiện Tháng 6/2013 Lũy kế thực hiện 6 tháng/2013 Tỷ lệ % s/v KH
Tổng kim ngạch XNK USD 10.130.920,01 49.483.232,32 51,55%
– Xuất khẩu 5.890.622,47 28.021.771,71 40,03%
– Nhập khẩu 4.240.297,54 21.461.460,61 82,54%

 

Trân trọng thông báo./.

Chia sẻ bài viết này trên