Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2013

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2013

Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam trân trọng công bố Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2013 như sau:

 

TT Chỉ tiêu Mã số Quý 2 năm 2013 Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 475.579.199.409 979.073.663.824
2 Các khoản giảm trừ 02
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 10 475.579.199.409 979.073.663.824
4 Giá vốn hàng bán 11 454.325.942.897 940.617.490.835
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 20 21.253.256.512 38.456.172.989
6 Doanh thu hoạt động tài chính 21 11.369.421.431 22.674.480.997
7 Chi phí tài chính 22 18.457.121.731 30.206.133.864
– Trong đó chi phí lãi vay 23 9.148.924.396 17.766.075.192
8 Chi phí bán hàng 24 6.576.459.241 15.422.035.555
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 3.056.098.472 8.092.646.198
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 4.532.998.499 7.409.838.369
11 Thu nhập khác 31 232.124.904 386.794.213
12 Chi phí khác 32 624.409.221 788.371.494
13 Lợi nhuận khác 40 (392.284.317) (401.577.281)
14 Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết 45
15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 4.140.714.182 7.008.261.088
16 Chi phí thuế TNDN hiện hành 51
17 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52
18 Lợi nhuận sau thuế TNDN 60 4.141.714.182 7.008.261.088
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số 61
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 62
19 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) 70 329 556

 

* File gửi kèm:

Thông báo số 317 v/v Công bố Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2013.

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2013.

Trân trọng thông báo./.

Chia sẻ bài viết này trên