Giải trình báo cáo chậm – CBTT liên quan đến biến động giá cổ phiếu.