Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2015