Nghị quyết HĐQT CTCP XNK Tổng hợp I Việt Nam số 20/NQ-HĐQT

Nghị quyết HĐQT CTCP XNK Tổng hợp I Việt Nam số 20/NQ-HĐQT

Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam trân trọng thông báo Nghị quyết HĐQT số 20/NQ-HĐQT ngày 23/01/2013 như sau:

– Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

– Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;

– Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên thứ 17 – Nhiệm kỳ 2 (2011-2015) ngày 22/01/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thông qua việc hủy kế hoạch phát hành riêng lẻ theo Nghị quyết số: 19/NQ-HĐQT, ngày 09/11/2012.

Căn cứ vào Công văn số 0947/VSD-ĐK ngày 13/11/2012 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt nam trả lời về Thông báo thực hiện quyền mã TH1 theo đó việc xin ý kiến cổ đông về phát hành cổ phiếu riêng lẻ do không quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, nên thực hiện theo Luật Doanh nghiệp (Điều 104) phải thực hiện bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Vì vậy huỷ quyết định phát hành riêng lẻ cổ phiếu đã được HĐQT thông qua trên đây.

Điều 2: HĐQT thông qua kế hoạch về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013, và thời gian chốt danh sách họp như sau :

– Thời gian thực hiện : Tuần cuối tháng 4 năm 2013

– Địa điểm dự kiến : Hội trường Nhà hát lớn – Số 01 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

– Thời gian chốt danh sách Cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên (2013): 15/3/2013

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này gồm 01 trang, có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban điều hành CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam, các đơn vị trực thuộc công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

 

HOÀNG TUẤN KHẢI

File gửi kèm:
– Nghị quyết HĐQT CTCP XNK Tổng hợp I Việt Nam Nhiệm kỳ 2 – Số 20/NQ-HĐQT.

Chia sẻ bài viết này trên