Thông báo cập nhật tài liệu ĐHCĐ thường niên 2011

Thông báo cập nhật tài liệu ĐHCĐ thường niên 2011

Để thuận tiện cho Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2011, HĐQT CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam thông báo cập nhật các tài liệu liên như sau:

1./ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2010 và Kế hoạch kinh doanh năm 2011;

2./ Báo cáo hết nhiệm kỳ 2006-2011 của HĐQT;

3./ Báo cáo hết nhiệm kỳ 2006-2011 của Ban KS;

4./ Tờ trình phân phối lợi nhuận và cổ tức 2010;

5./ Tờ trình tiền thù lao HĐQT và Ban KS, quỹ khen thưởng Ban điều hành;

6./ Tờ trình thông qua công ty kiểm toán;

7./ Tờ trình kết quả tăng vốn điều lệ và niêm yết bổ sung cổ phiếu 2010;

8./ Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc;

9./ Tờ trình thay đổi Điều lệ công ty.

Trân trọng thông báo./.

Chia sẻ bài viết này trên