Thông báo ngày ĐKCC và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo ngày ĐKCC và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo ngày ĐKCC và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020

Chi tiết : File đính kèm.

Trân trọng thông báo ./.

Chia sẻ bài viết này trên