Báo Cáo Kim Ngạch XNK Tháng 10 – 10 Tháng Năm 2015

Báo Cáo Kim Ngạch XNK Tháng 10 – 10 Tháng Năm 2015

Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam trân trọng thông báo kết quả thực hiện kim ngạch Xuất – Nhập khẩu Tháng 10 năm 2015 như sau:

*Kim ngạch XNK thực hiện Tháng 10 – 10 tháng năm 2015:

Chỉ tiêu Đơn vị Thực hiện tháng 10/2015 Lũy kế 10 tháng 2015 % s/v KH
Tổng KN XNK

(65.000.000 USD)

USD 1.913.531,56 46.836.549,01 72.06%
-Xuất khẩu

(55.000.000 USD)

1.400.407,10 36.015.359,31 65.48%
-Nhập khẩu

(10.000.000 USD)

513.124,46 10.821.189,70 108.21%

Trân trọng thông báo./.

Chia sẻ bài viết này trên