Giải trình và khắc phục hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu TH1