Ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty CP XNK Tổng Hợp I Việt Nam