Báo cáo kim ngạch XNK Tháng 7 – 7 tháng năm 2013

Báo cáo kim ngạch XNK Tháng 7 – 7 tháng năm 2013

Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam trân trọng thông báo kết quả thực hiện kim ngạch xuất-nhập khẩu 7 tháng đầu năm 2013 như sau:

* Kim ngạch XNK thực hiện Tháng 7 – 7 tháng năm 2013

 

Chỉ tiêu Đơn vị tính Thực hiện Tháng 7/2013 Lũy kế thực hiện 7 tháng/2013 Tỷ lệ % s/v KH
Tổng kim ngạch XNK USD 6.683.416,44 56.166.648,76 58,51
– Xuất khẩu 5.021.747,32 33.043.519,03 47,21
– Nhập khẩu 1.661.669,12 23.123.129,73 88,94

 

Trân trọng thông báo./.

Chia sẻ bài viết này trên