Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh Quý 1 năm 2011

  STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Thực hiện Quý 1/2013 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ VNĐ 487.652.328.866 2 Doanh thu hoạt động tài chính - 5.035.616.940 3 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh - 7.348.293.985 4 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế - 7.362.399.985 5 Lợi nhuận sau thuế TNDN - 5.566.451.589   Trân trọng thông...