CBTT- Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực