Giải trình và phương án khắc phục tình trạng bị hạn chế giao dịch.