Báo cáo kim ngạch XNK Tháng 10 – 10 tháng năm 2014

Báo cáo kim ngạch XNK Tháng 10 – 10 tháng năm 2014

Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam trân trọng thông báo kết quả thực hiện kim ngạch xuất-nhập khẩu Tháng 10 năm 2014 như sau:

*Kim ngạch XNK thực hiện Tháng 10 – 10 tháng năm 2014

Chỉ tiêu Đơn vị Thực hiện tháng 10/2014 Lũy kế 10 tháng/2014 % s/v KH
Tổng KN XNK USD 10.329.660,9 80.999.081,86 95,29%
– Xuất khẩu 7.726.281,10 58.856.762,09 98,09%
– Nhập khẩu 2.603.379,80 22.142.319,97 88,56%

 

Trân trọng thông báo./.

Chia sẻ bài viết này trên