CBTT-Nghị quyết HĐQT – Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam