Thông báo Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020

Thông báo Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020

Lịch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam như sau :

Thời gian thực hiện: Dự kiến 8h30 Thứ 2 ngày 22/06/2020.

Địa điểm tổ chức Đại hội: Phòng họp Hoàn Kiếm, Tầng 3 Khách sạn Hòa Bình – Số 27 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.

+ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị.

+ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát.

+ Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát.

+ Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

THƯ MỜI VÀ XÁC NHẬN THAM DỰ

– Thư mời ĐHĐCĐ năm 2020: Tải tại đây

– Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ năm 2020: Tải tại đây

TÀI LIỆU

– Chương trình ĐHĐCĐ năm 2020: Tải tại đây

– Quy chế tiến hành Đại hội: Tải tại đây

  1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2019 & kế hoạch SXKD 2020: Tải tại đây
  2. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2019 & phương hướng hoạt động năm 2020: Tải tại đây
  3. Báo cáo hoạt động của BKS 2019 & phương hướng hoạt động năm 2020: Tải tại đây
  4. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và chỉnh sửa điều lệ 2020: Tải tại đây
  5. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS 2019 và đề xuất năm 2020: Tải tại đây
  6. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán : Tải tại đây
  7. Tờ trình bầu bổ sung TV Ban kiểm soát:Tải tại đây

– Quy chế bầu cử bổ sung thành viên ban kiểm soát năm 2020: Tải tại đây

– Mẫu biên bản họp nhóm: Tải tại đây

– Mẫu sơ yếu lý lịch: Tải tại đây

– Thông báo bầu bổ sung 01 thành viên ban kiểm soát: Tải tại đây

– Mẫu thư đề cử/ứng cử thành viên ban kiểm soát: Tải tại đây

Trân trọng thông báo ../..

 

Chia sẻ bài viết này trên