Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019