CBTT- NQ-HĐQT về việc thông qua HĐSXKD năm 2023, Kế hoạch SXKD năm 2024 và Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ 2024