CÔNG BỐ THÔNG TIN Nghị quyết HĐQT CTCP XNK Tổng hợp I Việt Nam số 18/NQ-HĐQT

CÔNG BỐ THÔNG TIN Nghị quyết HĐQT CTCP XNK Tổng hợp I Việt Nam số 18/NQ-HĐQT

Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam trân trọng thông báo Nghị quyết HĐQT số 18/NQ-HĐQT ngày 19/10/2012 như sau:

– Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

– Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;

– Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên thứ 15 – Nhiệm kỳ 2 (2011-2015).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc áp dụng thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP của Chính phủ đối với Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam.

Điều 2: Nghị quyết này gồm 01 trang có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban điều hành Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam, các đơn vị trực thuộc công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

HOÀNG TUẤN KHẢI

File gửi kèm:
– Nghị quyết HĐQT CTCP XNK Tổng hợp I Việt Nam Nhiệm kỳ 2 – Số 18/NQ-HĐQT.

Chia sẻ bài viết này trên