Gia hạn lần 2 thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020