Giải trình về việc chậm CBTT đối với công văn số 104/2023-TH1-VP