TH1 – Báo cáo tài chính năm 2013

TH1 – Báo cáo tài chính năm 2013

CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam xin trân trọng công bố Báo cáo tài chính năm 2013 (đã được kiểm toán) như sau:

TT Chỉ tiêu Đơn vị Thực hiện năm 2013
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ VNĐ 1.786.580.508.970
2 Các khoản giảm trừ
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.786.580.508.970
4 Giá vốn hàng bán 1.719.605.429.301
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 66.975.079.669
6 Doanh thu hoạt động tài chính 45.428.267.720
7 Chi phí tài chính 60.877.284.839
– Trong đó: Chi phí lãi vay 43.655.960.895
8 Chi phí bán hàng 30.498.399.019
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 16.892.351.077
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 4.135.312.454
11 Thu nhập khác 5.149.102.721
12 Chi phí khác 1.406.266.640
13 Lợi nhuận khác 3.742.836.081
14 Lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 7.878.148.535
16 Chi phí thuế TNDN hiện hành (13.479.039)
17 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 511.752.570
18 Lợi nhuận sau thuế TNDN 7.379.875.004
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ
19 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) 541

File gửi kèm:

CV số 91/ĐTTC-TH1 v/v Công bố BCTC kiểm toán năm 2013.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013.

Báo cáo lưu chuyển tiền twj năm 2013.

Bảng cân đối kế toán năm 2013.

Bản thuyết minh BCTC năm 2013.

 

Trân trọng thông báo./.

Chia sẻ bài viết này trên