Nghị quyết HĐQT CTCP XNK Tổng hợp I Việt Nam số 17/NQ-HĐQT

Nghị quyết HĐQT CTCP XNK Tổng hợp I Việt Nam số 17/NQ-HĐQT

Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam trân trọng thông báo Nghị quyết HĐQT số 17/NQ-HĐQT ngày 19/10/2012:

Điều 1: Thông qua kết quả SXKD Quý 3 / 9 tháng và kế hoạch Quý 4 năm 2012

1.1 Thực hiện kế hoạch Quý 3 và 9 tháng/2012

 

Chỉ tiêu KH 2012 Quý 3/2012 Lũy kế 9 tháng/2012 % so với KH
Tổng doanh thu 1.900.000.000.000 392.272.942.120 1.740.575.429.601 91,61%
Tổng chi phí 1.863.500.000.000 390.008.627.626 1.724.475.897.082 92,54%
Lợi nhuận trước thuế TNDN 36.500.000.000 2.264.314.494 16.099.532.519 44,11%
Lợi nhuận sau thuế TNDN 34.000.000.000 2.264.314.494 16.099.532.519 47,35%
Đánh giá các chỉ số liên quan
Vốn điều lệ 125.948.570.000
ROE 4,97%
ROA 1,69%
EPS 1.303

 

– Kế hoạch lợi nhuận trước và sau thuếTNDN quý 4/2012: Tối thiểu đạt 7,8 tỷ đồng

– Lợi nhuận trước và sau thuế TNDN năm 2012: Tối thiểu 23,8 tỷ đồng.

1.2 Thực hiện kim ngạch XNK Quý 3 / 9 tháng và kế hoạch Quý 4 năm 2012

 

TT Chỉ tiêu KH 2012 Quý 3/2012 Lũy kế 9 tháng/2012 % so với KH KH Quý 4/2012
Tổng Kim ngạch 90.000.000 34.508.046,80 87.264.769,71 96,96 20.000.000
1 – Xuất khẩu 70.000.000 27.036.716,39 68.063.218,26 97,23 11.000.000
2 – Nhập khẩu 20.000.000 7.471.330,41 19.201.551,45 96,01 9.000.000

 

* Dự kiến: Hoàn thành kim ngạch XNK và vượt kế hoạch kim ngạch XNK cả năm trong tháng 11/2012.

Điều 2: Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua thời gian thực hiện trả cổ tức đợt 2 năm 2011 như sau:

– Phương thức thanh toán: Bằng tiền mặt

– Thời gian chốt danh sách trả cổ tức: 30/11/2012

– Dự kiến thời gian thanh toán cổ tức: 01/02/2013

Điều 3: Nghị quyết này gồm 02 trang có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban điều hành Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp I Việt Nam, các đơn vị trực thuộc Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.

 

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

HOÀNG TUẤN KHẢI

File gửi kèm:

Nghị quyết HĐQT Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam Nhiệm kỳ 2 – Số 17

Chia sẻ bài viết này trên