TH1: Đăng ký mua 990.000 cổ phiếu quỹ

TH1: Đăng ký mua 990.000 cổ phiếu quỹ

HĐQT CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam xin trân trọng thông báo việc mua lại cổ phiếu quỹ của công ty.

Tên tổ chức niêm yết: CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam

Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 112.241 CP

Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký mua: 990.000 CP

Mục đích mua: Ổn định giá cổ phiếu và sử dụng hiệu quả nguồn vốn

Nguồn vốn dùng để mua: Thặng dư vốn, Quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận để lại và các nguồn vốn hợp pháp khác

Nguyên tắc xác định giá: không vượt quá 35.000 đồng/cổ phiếu

Ngày bắt đầu giao dịch: 11/3/2011; Ngày kết thúc giao dịch: 9/6/2011

Phương thức giao dịch: khớp lệnh và thỏa thuận

Tên công ty chứng khoán được ủy quyền giao dịch: CTCP Chứng khoán phố Wall.

Trân trọng thông báo./.

Chia sẻ bài viết này trên