Blog

CBTT-BienbanvaNghiQuyetHĐQT Bo nhiem va mien nhiem

Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam Số 49/2023-TH1-VP- Bổ nhiệm Giám đốc tài chính Số 50/2023-TH1-VP- Bổ nhiệm kế toán trưởng MCK_TH1: Danh sách NNB Phụ lục III/Thông tư 96/2020/TT-BTC-Mai Thu Hà Phụ lục III/Thông tư 96/2020/TT-BTC-Nguyễn Thanh Thúy Trân trọng./