CBTT-BienbanvaNghiQuyetHĐQT Bo nhiem va mien nhiem

CBTT-BienbanvaNghiQuyetHĐQT Bo nhiem va mien nhiem

Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam

Số 49/2023-TH1-VP- Bổ nhiệm Giám đốc tài chính

Số 50/2023-TH1-VP- Bổ nhiệm kế toán trưởng

MCK_TH1: Danh sách NNB

Phụ lục III/Thông tư 96/2020/TT-BTC-Mai Thu Hà

Phụ lục III/Thông tư 96/2020/TT-BTC-Nguyễn Thanh Thúy

Trân trọng./

Chia sẻ bài viết này trên