CBTT-Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua nhân sự tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty TNHH Phát triển Đệ nhất

CBTT-Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua nhân sự tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty TNHH Phát triển Đệ nhất

Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua nhân sự tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty TNHH Phát triển Đệ nhất.

Trân trọng./

Chia sẻ bài viết này trên