Nghị quyết ĐHĐCĐ CTCP XNK Tổng hợp I Việt Nam – Số 02/NQ-ĐHĐCĐ/NK2-2011

Nghị quyết ĐHĐCĐ CTCP XNK Tổng hợp I Việt Nam – Số 02/NQ-ĐHĐCĐ/NK2-2011

HĐQT CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam trân trọng thông báo về việc điều chỉnh phân phối các quỹ từ nguồn lợi nhuận sau thuế TNDN để hoàn thiện thủ tục chi trả cổ tức năm 2010 cho cổ đông.

– Căn cứ vào luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

– Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

– Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam;

– Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản vào hồi 16h30 ngày 18/05/2011 về việc điều chỉnh phân phối các quỹ từ nguồn lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp để hoàn thiện thủ tục chi trả cổ tức năm 2010 cho cổ đông.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh giảm Quỹ đầu tư phát triển từ 20.866.135.907 đồng xuống còn 15.751.263.744 đồng với tỷ lệ đồng ý là 12.126.741 cổ phần tương ứng với 97,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Thông qua việc điều chỉnh giảm quỹ khen thưởng phúc lợi từ 2.816.089.593 đồng xuống còn 1.689.653.756 đồng với tỷ lệ đồng ý là 12.129.789 cổ phần tương ứng với 97,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3: Thông qua việc điều chỉnh tăng tỷ lệ trả cổ tức từ 20% lên 25% (tổng số tiền thanh toán cho cổ đông từ 21.375.208.000 đồng tăng lên 27.616.516.000 đồng) với tỷ lệ đồng ý là 12.129.789 cổ phần tương ứng với 97,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian hoàn tất việc chi trả cổ tức năm 2010 cho cổ đông.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

 

HOÀNG TUẤN KHẢI

File gửi kèm:
– Nghị quyết ĐHĐCĐ CTCP XNK Tổng hợp I Việt Nam số 02/NQ-ĐHĐCĐ/NK2-2011.

Chia sẻ bài viết này trên