Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011

Ngày 30 tháng 03 năm 2011, CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, với sự có mặt/ủy quyền của hơn 350 cổ đông đại diện cho hơn 87% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

File gửi kèm:
– Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011.

Chia sẻ bài viết này trên