Nghị quyết HĐQT số 103 – Nhiệm kỳ 1 v/v mua lại cổ phiếu quỹ

Nghị quyết HĐQT số 103 – Nhiệm kỳ 1 v/v mua lại cổ phiếu quỹ

Hội đồng quản trị CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam xin trân trọng thông báo Nghị quyết HĐQT số 103/NQ-HĐQT ngày 06/10/2010 như sau:

Điều 1: Thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ với khối lượng tối đa 850.000 CP từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2009 để lại. Ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định số lượng, giá và thời gian thực hiện.

Điều 2: Thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn của Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam tại Công ty CP Quản lý Quỹ Hợp Lực và Công ty CP giải pháp phân phối Beegen. Ủy quyền cho Bà Phan Thu Anh – TV. Hội đồng quản trị – Phó Tổng giám đốc thay mặt công ty ký hợp đồng và thực hiện các thủ tục để thoái vốn tại 02 đơn vị trên.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban điều hành Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.

File gửi kèm:
– NQ HĐQT số 103 – Nhiệm kỳ 1 vv mua lại cổ phiếu quỹ.

Trân trọng thông báo./.

Chia sẻ bài viết này trên