Nghị quyết HĐQT Nhiệm kỳ 2 – Số 02 CTCP XNK Tổng hợp I Việt Nam

Nghị quyết HĐQT Nhiệm kỳ 2 – Số 02 CTCP XNK Tổng hợp I Việt Nam

Ngày 04 tháng 04 năm 2011, HĐQT Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam đã họp phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2 (2011-2015) về việc thông qua kết quả bầu cử các chức danh HĐQT/Ban điều hành và phân công nhiệm vụ trong HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015, thông qua chi trả cổ tức đợt 2 năm 2010.

– Căn cứ vào Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
– Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty;
– Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2 (2011-2015) ngày 04/04/2011 về việc thông qua kết quả bầu cử các chức danh HĐQT/Ban điều hành và phân công nhiệm vụ trong HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015; thông qua chi trả cổ tức đợt 2 năm 2010.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam nhiệm kỳ 2011-2015:
Ông Hoàng Tuấn Khải – Được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015 với số phiếu bầu 5/5 đạt tỷ lệ 100%.

Điều 2: Thông qua phương án phân công nhiệm vụ trong HĐQT và Ban điều hành.

Điều 3: HĐQT thông qua kết quả bổ nhiệm Ban điều hành Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam nhiệm kỳ 2011-2015 như sau:
1. Ông Hoàng Tuấn Khải – Chức vụ: Tổng Giám đốc
2. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
3. Bà Phan Thu Anh – Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
4. Ông Phạm Minh Sơn – Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
5. Ông Lê Xuân Chất – Chức vụ: Kế Toán trưởng

Điều 4: Nhất trí giữ nguyên cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty như hiện tại và sẽ họp quyết định điều chỉnh bổ sung khi cần thiết.
Ban điều hành thực hiện việc bổ nhiệm lại các vị trí quản lý theo đúng Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam.

Điều 5: Thông qua việc chỉ định Người công bố thông tin Doanh nghiệp và thư ký HĐQT như sau:
– Người công bố thông tin của Công ty: Bà Phan Thu Anh – Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
– Thư ký HĐQT: Bà Đồng Thị Kim Dung – Trưởng phòng Đầu tư Tài chính

Điều 6: Thực hiện ủy quyền của ĐHCĐ phiên họp thường niên năm 2011, ngày 30/03/2011, HHĐQT nhất trí chi trả cổ tức cả năm 2010 là 25%, trong đó:
– Đợt 1 là 10% đã trả bằng tiền mặt là: 8.892.592.000 đồng
– Đợt 2 năm 2010 là: 15%.
+ Ngày chốt danh sách trả cổ tức là 25/04/2011
+ Ngày trả cổ tức là 25/05/2011.
Ban điều hành thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật hiện hành

Điều 7: Nghị quyết này gồm 02 trang có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban điều hành Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

HOÀNG TUẤN KHẢI

File gửi kèm:
– Nghị quyết HĐQT Nhiệm kỳ 2 – Số 02.

Chia sẻ bài viết này trên