Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế chênh lệch 5% của BCTC bán niên đầu năm 2022